دانش آموزان مناطق محروم

67 درصد دانش آموزان مناطق محروم
مجبورند تا 10 کیلومتر پیاده روی کرده تا به مدرسه برسند

مدرسه سازی

بسیارند کودکان و نوجوانانی
که به رغم برخورداری از هوش و استعداد
به دلیل کمبود امکانات، از تحصیل بازمانده اند

من می توانم، تو می توانی : او می تواند ...

تلاش برای ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

نزدیک به هزار نفر تحت حمایت مهرگیتی

توزیع دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت
بر اساس سن این افراد

حدود 15 درصد از افردا کشور بی سوادند

براساس توزیع افردا خانوار آمار سواد
برای افراد بیش از 6 سال نشان می دهد حدود 15 درصد از فراد بی سواند.

تفکیک حمایت براساس استان

توزیع دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت
براساس استان ها

تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت

توزیع دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت
در هر ماه از سال 91-94

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید