چارت سازمانی

تلاش برای ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

مشاهده مسئولین مهرگیتی با سمت سازمانی

در این بخش شما می توانید به مشاهده چارت سازمانی موسسه خیریه مهرگیتی بپردازید، همچنین می توانید این چارت را از طریق همین صفحه دانلود نماید.

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید