نیازمندی‌ها و الویت‌های بخش حمایت تحصیلی

الویت‌ها

برای کسب اطلاع از نیازمندی‌ها و الویت‌های حمایت تحصیلی با موسسه تماس بگیرید.

نیازمندی‌ها

تا پایان سال جاری نیاز به حامی برای 1000 دانش آموز دیگر است

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید