درصد پپیشرفت کار روستا شهرستان استان شماره پروژه نام خیر عنوان پروژه نام مدرسه ردیف
درصد پپیشرفت کار روستا شهرستان استان شماره پروژه نام خیر عنوان پروژه نام مدرسه ردیف
افتتاح شده   پشت ریگ سیستان و بلوچستان 1 شهید آوینی  خانم نیلی مدرسه 2 کلاسه 1
افتتاح شده   موتور غمداد سیستان و بلوچستان 2 قدسی نیلی خانم نیلی مدرسه 3 کلاسه 2
افتتاح شده   شهرک انده سیستان و بلوچستان 3 هما نیلی خانم نیلی مدرسه 6 کلاسه 3
افتتاح شده   جانعلی سیستان و بلوچستان 4 تزکیه خانم زهرا تقی زاده مدرسه 4 کلاسه 4
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 5 شهید محمد باقر صدر  آقای مهندس علوی مدرسه 1 کلاسه 5
افتتاح شده   بید لنگ سیستان و بلوچستان 6 سعدی خانم دکتر سر یزدی مدرسه 1 کلاسه 6
افتتاح شده   توزکی سیستان و بلوچستان 7 شهدای سرابندی آقای مهندس علوی مدرسه 1 کلاسه 7
افتتاح شده   کاشی سیستان و بلوچستان 8 شهید شاهوزی خانم جنتی مدرسه 1 کلاسه 8
افتتاح شده   الگیری سیستان و بلوچستان 9 سلمان فارسی خانم جنتی مدرسه 1 کلاسه 9
افتتاح شده   جیهونگ سیستان و بلوچستان 10 نظامی رومینا توسل باقری مدرسه 1 کلاسه 10
افتتاح شده   ریگ ملک سیستان و بلوچستان 11 سعادت آقای مهندس کیانی مدرسه 6 کلاسه 11
افتتاح شده   وکیل آباد سیستان و بلوچستان 12 شهید شیرودی آقای مهندس کیانی مدرسه 2 کلاسه 12
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 13 شهید بردبار آقای مهندس علوی مدرسه 1 کلاسه 13
افتتاح شده   سیاه جنگل سیستان و بلوچستان 14 میرزاکوچک خان خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 3 کلاسه 14
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 15 شهدای هفت تیر خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 2 کلاسه 15
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 16 رودکی(پانزده خرداد) خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 3 کلاسه 16
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 17 شهید باستانی خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 6 کلاسه 17
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 18 توحید(خواجه مسلک) خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 4 کلاسه 18
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 19 پشت خط آقای کمالی مقدم مدرسه 5 کلاسه 19
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 20 هما نیلی خانم هما نیلی مدرسه 3 کلاسه 20
افتتاح شده گسک درمیان خراسان جنوبی 21 خانم زهرا گیتی نژاد فاطمه بیانی مدرسه 3 کلاسه 21
افتتاح شده قهستان درمیان خراسان جنوبی 23 - 24 محمد گیتی نژاد-حمید صابری فاطمه بیانی خوابگاه شبانه روزی 22
افتتاح شده گسک درمیان خراسان جنوبی 22 خانم زهرا گیتی نژاد مرحوم صفدر گیتی نژاد کتابخانه 23
افتتاح شده چشمه شاد درمیان خراسان جنوبی 25 آقای داوودیان رضوان گرجی مدرسه 3 کلاسه 24
افتتاح شده حاجی عطا درمیان خراسان جنوبی 26 مهسا صابری مهسا صابری مدرسه 2 کلاسه 25
افتتاح شده محمد آباد درمیان خراسان جنوبی 27 پریسا صابری پریسا صابری مدرسه 2 کلاسه 26
افتتاح شده قهستان درمیان خراسان جنوبی 28 حسین افراشته پور خانم افراشته پور- خانم علویه امام جماعتی دبیرستان 6 کلاسه 27
افتتاح شده     خراسان جنوبی 29 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 28
افتتاح شده     خراسان جنوبی 30 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 29
افتتاح شده     خراسان جنوبی 31 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 30
افتتاح شده     خراسان جنوبی 32 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 31
افتتاح شده     خراسان جنوبی 33 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 32
افتتاح شده بورنگ درمیان خراسان جنوبی 34 شهید اسماعیلی آقای رضا اسماعیلی راهنمایی 3 کلاسه 33
افتتاح شده سربیشه نازدشت خراسان جنوبی 35 ارژن توسل باقری محمد کاظم توسل باقری راهنمایی 3 کلاسه 34
افتتاح شده شوکت آباد بیرجند خراسان جنوبی 36 مرحوم رضوی شکوه خانم رضوی شکوه مدرسه 3 کلاسه 35
افتتاح شده شوکت آباد بیرجند خراسان جنوبی 37 مرحوم رضوی شکوه خانم رضوی شکوه سالن چند منظوره 36
افتتاح شده بورنگ درمیان خراسان جنوبی 38 فاطمه اسماعیلی فاطمه اسماعیلی سالن چند منظوره 37
افتتاح شده زیرکوه بارنجان خراسان جنوبی 39 محمدعلی جوادی گروه خیرین مهرگیتی مدرسه 5 کلاسه 38
افتتاح شده چهکند بیرجند خراسان جنوبی 40 مرحوم صالح ترابی زاده خانم دهقان-آقای مهندس ترابی زاده راهنمایی 4 کلاسه 39
افتتاح شده دستگرد بیرجند خراسان جنوبی 41 زنده یاد حسن جهانفر فرحناز حریریان، محمد توسل باقری، دکتر محمد رضا یزدی مدرسه 6 کلاسه 40
افتتاح شده چهکند بیرجند خراسان جنوبی 42 زنده یاد حسن جهانفر خانواده مهندس جهانفر مدرسه 6 کلاسه 41
افتتاح شده موسویه قائن خراسان جنوبی 43 دکتر سدهی خانم دکتر سدهی مدرسه 4 کلاسه 42
افتتاح شده موسویه قائن خراسان جنوبی 44 مرحومه صذیقه وهابیان خانم مهندس رستمی مدرسه 2 کلاسه 43
افتتاح شده حجت آباد سربیشه خراسان جنوبی 45 نگین صابری آقای سعید صابری مدرسه 2 کلاسه 44
افتتاح شده   سربیشه خراسان جنوبی 47 چهارده معصوم آقای علی فرخزاد مدرسه 2 کلاسه 45
افتتاح شده اسلام آباد آق قلا گلستان 48 شادروان صدیقه عابدی مقتدر حمید صابری، کاظم توسل باقری راهنمایی 3 کلاسه 46
افتتاح شده   اردبیل اردبیل 49 داداش وطن پرست مهندس وطن پرست مدرسه 3 کلاسه 47
افتتاح شده تخم بلوط هلیان ایلام 50 مهر دانش دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان راهنمایی 3 کلاسه 48
افتتاح شده زهک زابل سیستان و بلوچستان 51 سرهنگ محمد فیروزی جهان تیغ سرهنگ محمد فیروزی جهان تیغ مدرسه 2 کلاسه 49
افتتاح شده   خاش سیستان و بلوچستان 52 دکتر فیروز آبادی دکتر فیروز آبادی مدرسه 1 کلاسه عشایری 50
افتتاح شده   کنارک سیستان و بلوچستان 53 محمد علی برادران خانم مهندس برادران مدرسه 5 کلاسه 51
افتتاح شده   تکاب آذربایجان غربی 54 محمد علی برادران خانم مهندس مریم برادران مدرسه 1 کلاسه 52
افتتاح شده     آذربایجان شرقی 56   جمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 53
افتتاح شده     آذربایجان شرقی 57   جمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 54
افتتاح شده     آذربایجان شرقی 58   جمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 55
افتتاح شده مهرکید اهر  آذربایجان شرقی 59 نهال مطهری نهال مطهری وجمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 4 کلاسه 56
افتتاح شده   گناباد خراسان رضوی 60 عباس ضیغمی آقای مجید ضیغمی مدرسه 6 کلاسه 57
افتتاح شده   حاجی آباد خراسان جنوبی 61 مهندس شقایق گلمحمدی مهندس علی گل محمدی مدرسه 6 کلاسه 58
افتتاح شده   سرباز سیستان و بلوچستان 62 دکتر محمد رضا حظیر یزدی دکتر حظیر یزدی مدرسه 3 کلاسه 59
افتتاح شده     آذربایجان شرقی 64  گلمحمدی مهندس علی گل محمدی مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 60
افتتاح شده  حاجی آباد خیر آباد خراسان جنوبی 65 محمد مهدی داوری دکتر سهیل داوری دولت آبادی مدرسه 3 کلاسه 61
افتتاح شده میان گلدل خرم آباد لرستان 66 مرتضی بیریایی خانواده بیریایی مدرسه 2 کلاسه 62
افتتاح شده   شوشتر خوزستان 67 حاج اسماعیل کلاهیان اصفهانی عباس کلاهیان اصفهانی مدرسه 2 کلاسه 63
افتتاح شده   درمیان خراسان جنوبی 68 علیشاه صابری حمید صابری  مدرسه 9 کلاسه 64
افتتاح شده   نهبندان خراسان جنوبی 69 دکتر محمد علی جوادی دکتر محمد علی جوادی هنرستان 6 کلاسه 65
افتتاح شده خیرآباد درمیان خراسان جنوبی 70 زنده یاد دکتر سعید محمد پور مهندس احمد محمد پور مدرسه 2 کلاسه 66
افتتاح شده پارم ورزقان-هریس آذربایجان شرقی 71 پژوهش ایرانیان مقیم استرالیا، شیذر ناهیدی مدرسه 4 کلاسه 67
افتتاح شده     آذربایجان غربی 72 دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی مدرسه 2 کلاسه 68
افتتاح شده   مقصودلو آذربایجان شرقی 73 دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی مدرسه 4 کلاسه 69
افتتاح شده چشمک معمولان لرستان 74 شادروان فریبا کاتوزی خانواده شادروان فریبا کاتوزی، نسریندخت حمزه ای مدرسه 3 کلاسه 70
افتتاح شده باشیرات تخت سلیمان- ساروق آذربایجان غربی 75 روح الله برگ ریزان دکتر مجید برگریزان مدرسه 2 کلاسه 71
افتتاح شده       76 مدرسه دکتر ناظم دانشجویان مقیم آمریکا حصار کشی 72
افتتاح شده میانبازور ورزقان-هریس آذربایجان شرقی 77 دکتر آرمین صحرایی مهندس افشین صحرایی مدرسه 1 کلاسه 73
افتتاح شده   ازنا لرستان 78 ایران من 1 جوانان اتاق بازرگانی مدرسه 3 کلاسه 74
افتتاح شده بشارت الیگودرز لرستان 79 امید فارغ التحصیلان سال 79 مدرس تیز هوشان دخترانه تهران مدرسه 1 کلاسه 75
افتتاح شده تنگه گراز کوه دشت لرستان 80 فاطمه میرخانی محمد توسل باقری مدرسه 3 کلاسه 76
افتتاح شده     سیستان و بلوچستان 83   دکتر سعیدی زمین ورزشی 77
افتتاح شده للوبازار دشتیاری سیستان و بلوچستان 84     تاسیسات برقی مدرسه 6 کلاسه 78
افتتاح شده عشایری   لرستان 85 دکتر مجتبی وحید گلپایگانی دکتر مجتبی وحید گلپایگانی مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 79
افتتاح شده اسپیچ سراوان سیستان و بلوچستان 86 دقیق فکر 1 آقای فخاریان، خانم حمزه ای مدرسه 5 کلاسه 80
افتتاح شده زیارت سراوان- بم پشت سیستان و بلوچستان 87 طاهره ترانه (تبریزی) نوشین و امیر ابراهیم تبریزی مدرسه 5 کلاسه 81
افتتاح شده دوانگو کنارک سیستان و بلوچستان 88 فاطمه سلیمان مهندس محمد رضا مشکاتی مدرسه 2 کلاسه 82
افتتاح شده قرقروک نصرت آباد سیستان و بلوچستان 89 دکتر سعیدی دکتر سعیدی مدرسه 2 کلاسه 83
افتتاح شده گروک دپ نیک شهر سیستان و بلوچستان 90 دکتر سعیدی دکتر سعیدی مدرسه 1 کلاسه 84
افتتاح شده آلکو سقز- صاحب کردستان  91 توران شفاعت دکتر مجید برگ ریزان مدرسه 2 کلاسه 85
افتتاح شده در بند وصی سفلی سنندج- سیروان کردستان  92 مهندس طاهره سلیمانی مهندس طاهره سلیمانی، آقای مهندس روحی مدرسه 2 کلاسه 86
افتتاح شده کوسالان- تخان سرو آباد مرکزی کردستان  93 مهر مریم مریم قنده هاری مدرسه 2 کلاسه 87
افتتاح شده احمد آباد/ حسن آباد تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 94 نوشزاد جوانان موسسه خیریه مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه 88
افتتاح شده   دیواندره کردستان  95 سهیل محمودی سهیل محمودی مدرسه 4 کلاسه 89
افتتاح شده   حفار خرمشهر 96 ایران من 2 جوانان اتاق بازرگانی مدرسه 5 کلاسه 90
افتتاح شده مهدی خان سریش آباد کردستان  97 ایران من 3 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 91
افتتاح شده پنجه علی شمالی سریش آباد کردستان  98 ایران من 4 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 2 کلاسه 92
افتتاح شده عباس آباد کامیاران کردستان  99 ایران من 5 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 93
افتتاح شده لک/ آجی چای سریش آباد کردستان  101 ایران من 6 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 94
افتتاح شده کانی چای سریش آباد کردستان  102 ایران من 7 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 95
افتتاح شده   کهنوج کرمان 100 محمد قطبی راوندی مهندس احمد قطبی راوندی مدرسه 6 کلاسه 96
افتتاح شده کهریز/ رحمت آباد نصرت آباد سیستان و بلوچستان 105 دکتر هبت الدین برقعی دکتر هبت الدین برقعی مدرسه 2 کلاسه 97
افتتاح شده ظهر آباد نصرت آباد سیستان و بلوچستان 106 دکتر پرویز سخندان دکتر پرویز سخندان مدرسه 2 کلاسه 98
افتتاح شده شمه سر کنارک سیستان و بلوچستان 107 محمد علی برادران(2) مهندس مریم برادران مدرسه 5 کلاسه 99
افتتاح شده جمیدر سرباز/ مرکزی سیستان و بلوچستان 109 فرزانه آذر پژوه خانم فرزانه آذر پژوه مدرسه 3 کلاسه 100
افتتاح شده کوش سرباز سیستان و بلوچستان 110 دکتر محمد رضا حظیر یزدی دکتر حظیر یزدی2 مدرسه 4 کلاسه 101
افتتاح شده توتازهی نصرت آباد سیستان و بلوچستان 115 فرخنده حمزه ای جعفری جوزانی مدرسه 2 کلاسه 102
افتتاح شده توتازهی نصرت آباد سیستان و بلوچستان 116 فخری دقیق فکر 2 جعفری جوزانی مدرسه 3 کلاسه 103
افتتاح شده صیداویه آبادان خوزستان 120 شهدای غواص دکتر علی جوانشیری مدرسه 5 کلاسه 104
افتتاح شده احمد آباد علیا تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 121 افسر حصاری، حسن ناظم دکتر فیروز ناظم  مدرسه 3 کلاسه 105
افتتاح شده   قائن خراسان جنوبی 237 حضرت فاطمه(ع) علی فرخزاد   106
76 نوکجو مهرستان سیستان و بلوچستان 108 - مهندس محمد رضا مشکاتی مدرسه 2 کلاسه 107
69 ده نوروز خرم آباد لرستان   حاج جعفر بانکی پورفرد خانواده مرحوم بانکی مدرسه 3 کلاسه 108
افتتاح شده سرکهریز عوالان کردستان   ایران من 8 اتاق بازرگانی مدرسه 1 کلاسه 109
73 کوش سرباز سیستان و بلوچستان   دکتر محمد رضا حظیره یزدی 2 دکتر محمد رضا حظیره یزدی مدرسه 4 کلاسه 110
90 غریب آباد پتکان مهرستان/ آشار سیستان و بلوچستان 111 مهندس شقایق گل محمدی 4 مهندس علی گل محمدی مدرسه 2 کلاسه 111
80 اسپیتکی سرباز/ مرکزی سیستان و بلوچستان 112 هادی آزادی هادی آزادی مدرسه 3 کلاسه 112
0 دولت آباد سیب و سوران سیستان و بلوچستان 113 - مهندس طاهره سلیمانی/ مهندس محمد رضا روحی مدرسه 4 کلاسه 113
40 کلوکان سرباز/ سرکور/ کهیری سیستان و بلوچستان 114 امین پرویزیان منوچهر پرویزیان مدرسه 3 کلاسه 114
80 کلان سیب و سوران سیستان و بلوچستان 117 عصمت صدر ارحامی دکتر یاوری مدرسه 3 کلاسه 115
0 کهن مگار مهرستان سیستان و بلوچستان 118 - مهندس محمد رضا مشکاتی مدرسه 3 کلاسه 116
80 شندان سیب و سوران سیستان و بلوچستان 119 - خانم عظیم زاده مدرسه 3 کلاسه 117
0 طوفان گزان سیب و سوران سیستان و بلوچستان   ضحی1 رضا اسماعیلی مدرسه 1 کلاسه 118
0 مانیکوک(هندوانه ای) سیب و سوران سیستان و بلوچستان 123 هوشنگ پارسی حمید پارسی و سهیل افشار مدرسه 1 کلاسه 119
11 اسلام آباد کنارک سیستان و بلوچستان 124 ایران من اعتلاف برای فردا و اتاق بازرگانی مدرسه 6 کلاسه 120
70 طبس مسینا درمیان خراسان جنوبی 125 ایران من اعتلاف برای فردا و اتاق بازرگانی مدرسه 6 کلاسه 121
0 سنجرانی هیرمند سیستان و بلوچستان 126 امام رضا(ع) مهلا فیروز مدرسه 4 کلاسه 122
90 جهان آباد هیرمند سیستان و بلوچستان 127 عباسعلی محوی دکتر محوی مدرسه 6 کلاسه 123
تکمیل نصرت آباد/ امام آباد شورو زاهدان سیستان و بلوچستان 129 آزمون بلوچ نیما روشنایی-نهال مطهری- زهرا فرشچی مدرسه 2 کلاسه 124
90 بمپور/ چاه سر ایرانشهر سیستان و بلوچستان 130 فاطمه سرایی شیرمحمدی خانواده کریمیان مدرسه 2 کلاسه 125
89 بمپور/ تربیت دامنی ایرانشهر سیستان و بلوچستان 131 سید محمد کریمیان خانواده کریمیان مدرسه 2 کلاسه 126
تکمیل سفیدک دوربن نصرت آباد سیستان و بلوچستان 132 حسن عندلیب آذر - مدرسه 1 کلاسه 127
50 نورآباد ایرانشهر سیستان و بلوچستان 133 حسن تقدیسی خانم تقدیسی مدرسه 2 کلاسه 128
50 چهارشنبه بازار راسک/ پیشین سیستان و بلوچستان 134 گروه قاصدک ایران گروه جوانان قاصدک مدرسه 2 کلاسه 129
90 اسلام آباد فنوج سیستان و بلوچستان 135 مهندس فیروز هادوی فیروز هادوی مدرسه 2 کلاسه 130
90 انور آباد فنوج سیستان و بلوچستان 136 مهناز هادوی دکترمهناز بهشتی(هادوی) مدرسه 2 کلاسه 131
90 گیداری/ مرکزی شادگان خوزستان 137 بانو ملوک رشیقی دکتر مسعود قاسمی مدرسه 3 کلاسه 132
90 سهراب آباد خاش/ نوک آباد سیستان و بلوچستان 138 دکتر محمد ابریشمی و شیوا موثق پور دکترعلیرضا ابریشمی مدرسه 3 کلاسه 133
90 رحیم آباد/ پوده چاه نصرت آباد سیستان و بلوچستان 139 حسین تارکی خانم مانوس تارکی(عندلیب آذر) مدرسه 1 کلاسه 134
47 خوشینه بیرجند خراسان جنوبی 140 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 135
60 تجنود زیرکوه خراسان جنوبی 141 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 136
65 رهنیشک بیرجند خراسان جنوبی 142 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 137
افتتاح شده کهنه جلگه مانه و سمنگان خراسان شمالی 143 ایران من20 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 138
افتتاح شده چاهگاه میلاس لردگان میلاس چهار محال و بختیاری 144 ایران من10 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 4 کلاسه 139
افتتاح شده نوترکی اردل چهار محال و بختیاری 145 ایران من11 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 140
افتتاح شده ارمند-فارسون لردگان مرکزی چهار محال و بختیاری 146 ایران من9 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 141
افتتاح شده دره مولا بازفت کوهرنگ چهار محال و بختیاری 147 ایران من12 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 142
70 کهورستان/ پنزی بر بندر خمیر هرمزگان 148 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 3 کلاسه 143
70 دیول جاسک هرمزگان 149 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 3 کلاسه 144
تکمیل نام نیک/ حق الخواجه میامی/ حسین آباد سمنان 150 ایران من28 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 145
0 کوشان سراوان سیستان و بلوچستان 151 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 146
0 کوشات قصر کندی سیستان و بلوچستان 152 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 147
0 مسکوتان فنوج سیستان و بلوچستان 153 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 148
90 پتکان فنوج سیستان و بلوچستان 154 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 149
0 فیروزآباد بمپور سیستان و بلوچستان 155 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 150
0 کورچو قصرقند/ مرکزی سیستان و بلوچستان 156 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 151
0 احمدآباد ایرانشهر مرکزی سیستان و بلوچستان 157 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 152
0 مچ رپ سرباز سیستان و بلوچستان 158 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 153
90 میانه کرد آحمد جلفا/ مرکزی آذربایجان شرقی 159 ایران من14 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 154
90 نمنق جلفا آذربایجان شرقی 160 ایران من15 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 155
0 اشبتین جلفا آذربایجان شرقی 161 ایران من16 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 156
0 اروج جلفا آذربایجان شرقی 162 ایران من17 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 157
90 پهناور جلفا آذربایجان شرقی 163 ایران من18 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 158
90 نظرکندی جلفا آذربایجان شرقی 164 ایران من19 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 159
افتتاح شده افشار/ آسمانبلاغی تکاب/ مرکزی آذربایجان غربی 165 ایران من21 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 160
تکمیل افشار/ تاش کبود تکاب/ مرکزی آذربایجان غربی 166 ایران من22 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 161
افتتاح شده ساروق/ چوپلو تکاب/ مرکزی آذربایجان غربی 167 ایران من23 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 162
افتتاح شده احمد آباد/ چراغ تپه سفلی تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 168 ایران من24 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 163
افتتاح شده سارق/ ترمکچی تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 169 ایران من25 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 164
90 درگیابان میرجاوه سیستان و بلوچستان 170 ایران شهدوست محمد هادی آخوندی مدرسه 3 کلاسه 165
تکمیل کوه دهک باشت کهکیلویه و بویراحمد 171   نسرین رستگار پیش ساخته 166
تکمیل سیراب/ سترینگ دیشموک کهکیلویه و بویراحمد 172   دکتر پریسا عارف پیش ساخته 167
60 کلوکان سیب و سوران سیستان و بلوچستان 173 حاج غلامرضا تقی یاره خانم دکتر تقی یاره مدرسه 2 کلاسه 168
تکمیل   دلگان سیستان و بلوچستان 174 خانم زهرا کلهر مجید مخبری مدرسه 6 کلاسه 169
تکمیل چاه گوربک   سیستان و بلوچستان 175 حسن عندلیب آذر مصطفی عندلیب آذر مدرسه 2 کلاسه 170
0 ترکانی چابهار/ دستیاری سیستان و بلوچستان 176 نازار آقا رضایی مصطفی عندلیب آذر مدرسه 3 کلاسه 171
تکمیل آلبوعفری جنوبی سوسنگرد خوزستان 182 ایران من32 پدرام سلطانی به نمایتدگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 172
0 جمیدر سرباز/ مرکزی سیستان و بلوچستان   - خانم فرزانه آذر پژوه مدرسه 3 کلاسه 173
افتتاح شده داغلان تاکستان قزوین 210 ایران من26 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 174
افتتاح شده گل زور آبیک قزوین 211 ایران من27 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 175
0 هدف(فرسوده) مهرستان سیستان و بلوچستان 183 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 4 کلاسه 176
0 نوکجو ب(فرسوده) ایرانشهر/بمپور سیستان و بلوچستان 184 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 177
0 گورابک(فرسوده) مهرستان/ سراوان سیستان و بلوچستان 185 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 178
0 بزمان(فرسوده) ایرانشهر سیستان و بلوچستان 186 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 179
0 احمدآباد(فرسوده) ایرانشهر سیستان و بلوچستان 187 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 180
60 خندقلو بجنورد خراسان شمالی 188 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 181
70 سوخلی مانه و سمنگان خراسان شمالی 189 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 182
0 حیدرآباد راز و جرگلان خراسان شمالی 190 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 183
0   دشت گرمه خراسان شمالی 191 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 184
80 ملک آباد رشتخوار خراسان رضوی 192 ایران من31 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 185
90 سمیع آباد تربت جام خراسان رضوی 193 ایران من30 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 186
0 چاه تلخ تنگستان بوشهر 194 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 187
0 چاه پهن تنگستان بوشهر 195 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 188
0 پشت پر دشتستان بوشهر 196 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 189
0 عشایری ریخان2  لرستان 229   پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 190
0 عشایری ریخان3  لرستان 230   پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 191
0 عشایری غزال برآفتاب لرستان 231   پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 192
0 حاجی علیان مرکزی کرمانشاه 197 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 193
0 انارک ناحیه 2 سر فیروزآباد کرمانشاه 198 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 194
0 زنگی چقا مرکزی ناحیه 2 کرمانشاه 199 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 195
0 تراب اسلام آباد غرب کرمانشاه 200 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 196
0 طهنه ناحیه 2 سر فیروزآباد کرمانشاه 201 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 197
0 ماهیدشت گوهر آباد کرمانشاه 202 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 198
0 یاسین بندر پل هرمزگان 203 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 199
0 پالور تنبک هرمزگان 204 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 200
0   تل سیاه هرمزگان 205 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 201
0   شاه منصوری هرمزگان 206 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 202
0   چاه سبز هرمزگان 207 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 203
0   بنگالی هرمزگان 208 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 204
0 حاجی آباد بهاری میمند هرمزگان 209 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 205
10 ایشانلر گنبد کاووس گلستان 212 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 206
10 کلاله گنبد کاووس گلستان 213 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 207
10 آق بند گنبد کاووس گلستان 214 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 208
20 کلاته درمیان خراسان جنوبی 215 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 209
20 آویج قائن خراسان جنوبی 216 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 210
0 خطبه سرا تالش گیلان 217 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 211
0   زربیل گیلان 220 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 212
0 حیاطی تالش گیلان 218 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 213
0   زنده کش گیلان 221 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 214
0   توعاجل گیلان 219 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 215
0 حاجی چراغ رامهرمز/ سلطان آباد خوزستان 222 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 216
0 صندلی کنعان رامهرمز/ مرکزی خوزستان 223 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 217
0 یوبه شادگان/ مرکزی خوزستان 224 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 218
0 آبراک ایذه خوزستان 225 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 219
20 ویسیان/ چم انجیر خرم آباد لرستان 226 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 1 کلاسه 220
20 کاکاوند/ بوربور وسطی خرم آباد لرستان 227 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 1 کلاسه 221
20 یک برجی ذاغه خرم آباد لرستان 228 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 1 کلاسه 222
تکمیل مصطفی آباد نظرآباد البرز   همت یاران خانم مقدم و دوستان مدرسه 1 کلاسه 223
افتتاح شده تلو کوهرنگ چهار محال و بختیاری   ایران من 13 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 224
20 شهرک فرهنگیان  قائن خراسان جنوبی   فاطمه زهرا علی فرخ زاد سالن چند منظوره 225
20 اسد آباد درمیان خراسان جنوبی     آقای حمید صابری مدرسه 9 کلاسه 226
50     لرستان     آقای صابری سرویس بهداشتی 3 چشمه 227
0 احمد آباد شاهرود/ بیارجمند سمنان 232 ایران من29 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 228
تکمیل دبیرستان فرهیختگان سبزوار خراسان رضوی 122 زنده یاد مریم صالحی عباس ادیب زاده کارگاه آزمایشگاه 229
تکمیل تل خرگوشی یاسوج/ دشتروم کهکیلویه و بویراحمد 177 صدیقه حسینی خانم حسینی پیش ساخته 230
تکمیل سید خدر دهدز خوزستان 239 مهرانگیز فولادگر آقای فیروز آبادی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 231
0   اسدیه خراسان جنوبی 178 دکتر علی شیرخدا پروین سخندان مدرسه 6 کلاسه 232
0 یکه صعود پایین راز و جرگلان خراسان شمالی 233   دکتر محمد پور مدرسه 6 کلاسه 233
0 یکه صعود بالا راز و جرگلان خراسان شمالی 234   دکتر محمد پور مدرسه 6 کلاسه 234
0   زربیل گیلان 236 اطهره نجابتی اطهره نجابتی مدرسه 2 کلاسه 235
50 نورآباد چشمه زیارت نصرت آباد سیستان و بلوچستان 235 دکتر مسعود جوادی گلناز یزدیان مدرسه 6 کلاسه 236
50 کورچو قصر قند  سیستان و بلوچستان 238 الف کم میشه زیاد   237
0   نو اسفندقه کرمان 240 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 238
0   اسماعیلیه کرمان 241 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 239
0 ساردونیه باغعلی شیر کرمان 242 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 240

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید