روستا شهرستان استان شماره پروژه نام مدرسه نام خیر عنوان پروژه تاریخ ردیف
روستا شهرستان استان شماره پروژه نام مدرسه نام خیر عنوان پروژه تاریخ ردیف
  پشت ریگ سیستان و بلوچستان 1 شهید آوینی  خانم نیلی مدرسه 2 کلاسه 1384 1
  موتور غمداد سیستان و بلوچستان 2 قدسی نیلی خانم نیلی مدرسه 3 کلاسه 1384 2
  شهرک انده سیستان و بلوچستان 3 هما نیلی خانم نیلی مدرسه 6 کلاسه 1384 3
  جانعلی سیستان و بلوچستان 4 تزکیه خانم زهرا تقی زاده مدرسه 4 کلاسه 1384 4
    سیستان و بلوچستان 5 شهید محمد باقر صدر  آقای مهندس علوی مدرسه 1 کلاسه 1384 5
  بید لنگ سیستان و بلوچستان 6 سعدی خانم دکتر سر یزدی مدرسه 1 کلاسه 1384 6
  توزکی سیستان و بلوچستان 7 شهدای سرابندی آقای مهندس علوی مدرسه 1 کلاسه 1384 7
  کاشی سیستان و بلوچستان 8 شهید شاهوزی خانم جنتی مدرسه 1 کلاسه 1384 8
  الگیری سیستان و بلوچستان 9 سلمان فارسی خانم جنتی مدرسه 1 کلاسه 1384 9
  جیهونگ سیستان و بلوچستان 10 نظامی رومینا توسل باقری مدرسه 1 کلاسه 1385 10
  ریگ ملک سیستان و بلوچستان 11 سعادت آقای مهندس کیانی مدرسه 6 کلاسه 1389 11
  وکیل آباد سیستان و بلوچستان 12 شهید شیرودی آقای مهندس کیانی مدرسه 2 کلاسه 1384 12
    سیستان و بلوچستان 13 شهید بردبار آقای مهندس علوی مدرسه 1 کلاسه 1387 13
  سیاه جنگل سیستان و بلوچستان 14 میرزاکوچک خان خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 3 کلاسه 1387 14
    سیستان و بلوچستان 15 شهدای هفت تیر خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 2 کلاسه 1387 15
    سیستان و بلوچستان 16 رودکی(پانزده خرداد) خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 3 کلاسه 1387 16
    سیستان و بلوچستان 17 شهید باستانی خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 6 کلاسه 1387 17
    سیستان و بلوچستان 18 توحید(خواجه مسلک) خیرین مجتمع مهدوی مدرسه 4 کلاسه 1387 18
    سیستان و بلوچستان 19 پشت خط آقای کمالی مقدم مدرسه 5 کلاسه 1389 19
    سیستان و بلوچستان 20 هما نیلی خانم هما نیلی مدرسه 3 کلاسه 1390 20
گسک درمیان خراسان جنوبی 21 خانم زهرا گیتی نژاد فاطمه بیانی مدرسه 3 کلاسه 1387 21
قهستان درمیان خراسان جنوبی 23 - 24 محمد گیتی نژاد-حمید صابری فاطمه بیانی خوابگاه شبانه روزی 1388 22
گسک درمیان خراسان جنوبی 22 خانم زهرا گیتی نژاد مرحوم صفدر گیتی نژاد کتابخانه 1387 23
چشمه شاد درمیان خراسان جنوبی 25 آقای داوودیان رضوان گرجی مدرسه 3 کلاسه 1387 24
حاجی عطا درمیان خراسان جنوبی 26 مهسا صابری مهسا صابری مدرسه 2 کلاسه 1387 25
محمد آباد درمیان خراسان جنوبی 27 پریسا صابری پریسا صابری مدرسه 2 کلاسه 1387 26
قهستان درمیان خراسان جنوبی 28 حسین افراشته پور خانم افراشته پور- خانم علویه امام جماعتی دبیرستان 6 کلاسه 1390 27
    خراسان جنوبی 29 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 1386 28
    خراسان جنوبی 30 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 1386 29
    خراسان جنوبی 31 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 1386 30
    خراسان جنوبی 32 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 1386 31
    خراسان جنوبی 33 حسین افراشته پور برادران افراشته پور مدرسه 1 کلاسه 1386 32
بورنگ درمیان خراسان جنوبی 34 شهید اسماعیلی آقای رضا اسماعیلی راهنمایی 3 کلاسه 1388 33
سربیشه نازدشت خراسان جنوبی 35 ارژن توسل باقری محمد کاظم توسل باقری راهنمایی 3 کلاسه 1389 34
شوکت آباد بیرجند خراسان جنوبی 36 مرحوم رضوی شکوه خانم رضوی شکوه مدرسه 3 کلاسه 1388 35
شوکت آباد بیرجند خراسان جنوبی 37 مرحوم رضوی شکوه خانم رضوی شکوه سالن چند منظوره 1390 36
بورنگ درمیان خراسان جنوبی 38 فاطمه اسماعیلی فاطمه اسماعیلی سالن چند منظوره 1391 37
زیرکوه بارنجان خراسان جنوبی 39 محمدعلی جوادی گروه خیرین مهرگیتی مدرسه 5 کلاسه 1391 38
چهکند بیرجند خراسان جنوبی 40 مرحوم صالح ترابی زاده خانم دهقان-آقای مهندس ترابی زاده راهنمایی 4 کلاسه 1390 39
دستگرد بیرجند خراسان جنوبی 41 زنده یاد حسن جهانفر فرحناز حریریان، محمد توسل باقری، دکتر محمد رضا یزدی مدرسه 6 کلاسه 1391 40
چهکند بیرجند خراسان جنوبی 42 زنده یاد حسن جهانفر خانواده مهندس جهانفر مدرسه 6 کلاسه 1390 41
موسویه قائن خراسان جنوبی 43 دکتر سدهی خانم دکتر سدهی مدرسه 4 کلاسه 1390 42
موسویه قائن خراسان جنوبی 44 مرحومه صذیقه وهابیان خانم مهندس رستمی مدرسه 2 کلاسه 1393 43
حجت آباد سربیشه خراسان جنوبی 45 نگین صابری آقای سعید صابری مدرسه 2 کلاسه 1390 44
  سربیشه خراسان جنوبی 47 چهارده معصوم آقای علی فرخزاد مدرسه 2 کلاسه 1391 45
اسلام آباد آق قلا گلستان 48 شادروان صدیقه عابدی مقتدر حمید صابری، کاظم توسل باقری راهنمایی 3 کلاسه 1389 46
  اردبیل اردبیل 49 داداش وطن پرست مهندس وطن پرست مدرسه 3 کلاسه 1390 47
تخم بلوط هلیان ایلام 50 مهر دانش دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان راهنمایی 3 کلاسه 1391 48
زهک زابل سیستان و بلوچستان 51 سرهنگ محمد فیروزی جهان تیغ سرهنگ محمد فیروزی جهان تیغ مدرسه 2 کلاسه 1391 49
  خاش سیستان و بلوچستان 52 دکتر فیروز آبادی دکتر فیروز آبادی مدرسه 1 کلاسه عشایری 1390 50
  کنارک سیستان و بلوچستان 53 محمد علی برادران خانم مهندس برادران مدرسه 5 کلاسه 1386 51
  تکاب آذربایجان غربی 54 محمد علی برادران خانم مهندس مریم برادران مدرسه 1 کلاسه 1391 52
    آذربایجان شرقی 56   جمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 1391 53
    آذربایجان شرقی 57   جمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 1391 54
    آذربایجان شرقی 58   جمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 1391 55
مهرکید اهر  آذربایجان شرقی 59 نهال مطهری نهال مطهری وجمعی از خیرین مهر گیتی مدرسه 4 کلاسه 1391 56
  گناباد خراسان رضوی 60 عباس ضیغمی آقای مجید ضیغمی مدرسه 6 کلاسه 1391 57
  حاجی آباد خراسان جنوبی 61 مهندس شقایق گلمحمدی مهندس علی گل محمدی مدرسه 6 کلاسه 1391 58
  سرباز سیستان و بلوچستان 62 دکتر محمد رضا حظیر یزدی دکتر حظیر یزدی مدرسه 3 کلاسه 1391 59
    آذربایجان شرقی 64  گلمحمدی مهندس علی گل محمدی مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 1391 60
 حاجی آباد خیر آباد خراسان جنوبی 65 محمد مهدی داوری دکتر سهیل داوری دولت آبادی مدرسه 3 کلاسه 1390 61
میان گلدل خرم آباد لرستان 66 مرتضی بیریایی خانواده بیریایی مدرسه 2 کلاسه 1392 62
  شوشتر خوزستان 67 حاج اسماعیل کلاهیان اصفهانی عباس کلاهیان اصفهانی مدرسه 2 کلاسه 1392 63
  درمیان خراسان جنوبی 68 علیشاه صابری حمید صابری  مدرسه 9 کلاسه 1392 64
  نهبندان خراسان جنوبی 69 دکتر محمد علی جوادی دکتر محمد علی جوادی هنرستان 6 کلاسه 1392 65
خیرآباد درمیان خراسان جنوبی 70 زنده یاد دکتر سعید محمد پور مهندس احمد محمد پور مدرسه 2 کلاسه 1393 66
پارم ورزقان-هریس آذربایجان شرقی 71 پژوهش ایرانیان مقیم استرالیا، شیذر ناهیدی مدرسه 4 کلاسه 1392 67
    آذربایجان غربی 72 دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی مدرسه 2 کلاسه 1392 68
  مقصودلو آذربایجان شرقی 73 دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی دکتر فیروز ناظم، دکتر زهرا علوی مدرسه 4 کلاسه 1392 69
چشمک معمولان لرستان 74 شادروان فریبا کاتوزی خانواده شادروان فریبا کاتوزی، نسریندخت حمزه ای مدرسه 3 کلاسه 1392 70
باشیرات تخت سلیمان- ساروق آذربایجان غربی 75 روح الله برگ ریزان دکتر مجید برگریزان مدرسه 2 کلاسه 1392 71
      76 مدرسه دکتر ناظم دانشجویان مقیم آمریکا حصار کشی 1392 72
میانبازور ورزقان-هریس آذربایجان شرقی 77 دکتر آرمین صحرایی مهندس افشین صحرایی مدرسه 1 کلاسه 1392 73
  ازنا لرستان 78 ایران من 1 جوانان اتاق بازرگانی مدرسه 3 کلاسه 1392 74
بشارت الیگودرز لرستان 79 امید فارغ التحصیلان سال 79 مدرس تیز هوشان دخترانه تهران مدرسه 1 کلاسه 1392 75
تنگه گراز کوه دشت لرستان 80 فاطمه میرخانی محمد توسل باقری مدرسه 3 کلاسه 1393 76
    سیستان و بلوچستان 83   دکتر سعیدی زمین ورزشی 1393 77
للوبازار دشتیاری سیستان و بلوچستان 84     تاسیسات برقی مدرسه 6 کلاسه 1393 78
عشایری   لرستان 85 دکتر مجتبی وحید گلپایگانی دکتر مجتبی وحید گلپایگانی مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 1393 79
اسپیچ سراوان سیستان و بلوچستان 86 دقیق فکر 1 آقای فخاریان، خانم حمزه ای مدرسه 5 کلاسه 1393 80
زیارت سراوان- بم پشت سیستان و بلوچستان 87 طاهره ترانه (تبریزی) نوشین و امیر ابراهیم تبریزی مدرسه 5 کلاسه 1393 81
دوانگو کنارک سیستان و بلوچستان 88 فاطمه سلیمان مهندس محمد رضا مشکاتی مدرسه 2 کلاسه 1393 82
قرقروک نصرت آباد سیستان و بلوچستان 89 دکتر سعیدی دکتر سعیدی مدرسه 2 کلاسه 1393 83
گروک دپ نیک شهر سیستان و بلوچستان 90 دکتر سعیدی دکتر سعیدی مدرسه 1 کلاسه 1393 84
آلکو سقز- صاحب کردستان  91 توران شفاعت دکتر مجید برگ ریزان مدرسه 2 کلاسه 1393 85
در بند وصی سفلی سنندج- سیروان کردستان  92 مهندس طاهره سلیمانی مهندس طاهره سلیمانی، آقای مهندس روحی مدرسه 2 کلاسه 1393 86
کوسالان- تخان سرو آباد مرکزی کردستان  93 مهر مریم مریم قنده هاری مدرسه 2 کلاسه 1393 87
احمد آباد/ حسن آباد تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 94 نوشزاد جوانان موسسه خیریه مهر گیتی مدرسه 2 کلاسه 1392 88
  دیواندره کردستان  95 سهیل محمودی سهیل محمودی مدرسه 4 کلاسه 1393 89
  حفار خرمشهر 96 ایران من 2 جوانان اتاق بازرگانی مدرسه 5 کلاسه 1393 90
مهدی خان سریش آباد کردستان  97 ایران من 3 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 1393 91
پنجه علی شمالی سریش آباد کردستان  98 ایران من 4 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 2 کلاسه 1393 92
عباس آباد کامیاران کردستان  99 ایران من 5 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 1393 93
لک/ آجی چای سریش آباد کردستان  101 ایران من 6 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 1393 94
کانی چای سریش آباد کردستان  102 ایران من 7 ائتلاف برای فردا، اتاق بازرگانی تهران مدرسه 1 کلاسه 1393 95
  کهنوج کرمان 100 محمد قطبی راوندی مهندس احمد قطبی راوندی مدرسه 6 کلاسه 1393 96
کهریز/ رحمت آباد نصرت آباد سیستان و بلوچستان 105 دکتر هبت الدین برقعی دکتر هبت الدین برقعی مدرسه 2 کلاسه 1393 97
ظهر آباد نصرت آباد سیستان و بلوچستان 106 دکتر پرویز سخندان دکتر پرویز سخندان مدرسه 2 کلاسه 1393 98
شمه سر کنارک سیستان و بلوچستان 107 محمد علی برادران(2) مهندس مریم برادران مدرسه 5 کلاسه 1393 99
جمیدر سرباز/ مرکزی سیستان و بلوچستان 109 فرزانه آذر پژوه خانم فرزانه آذر پژوه مدرسه 3 کلاسه 1393 100
کوش سرباز سیستان و بلوچستان 110 دکتر محمد رضا حظیر یزدی دکتر حظیر یزدی2 مدرسه 4 کلاسه 1393 101
توتازهی نصرت آباد سیستان و بلوچستان 115 فرخنده حمزه ای جعفری جوزانی مدرسه 2 کلاسه 1394 102
توتازهی نصرت آباد سیستان و بلوچستان 116 فخری دقیق فکر 2 جعفری جوزانی مدرسه 3 کلاسه 1394 103
صیداویه آبادان خوزستان 120 شهدای غواص دکتر علی جوانشیری مدرسه 5 کلاسه 1394 104
احمد آباد علیا تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 121 افسر حصاری، حسن ناظم دکتر فیروز ناظم  مدرسه 3 کلاسه 1394 105
  قائن خراسان جنوبی 237 حضرت فاطمه(ع) علی فرخزاد   1392 106
نوکجو مهرستان سیستان و بلوچستان 108 - مهندس محمد رضا مشکاتی مدرسه 2 کلاسه 1393 107
ده نوروز خرم آباد لرستان   حاج جعفر بانکی پورفرد خانواده مرحوم بانکی مدرسه 3 کلاسه 1393 108
سرکهریز عوالان کردستان   ایران من 8 اتاق بازرگانی مدرسه 1 کلاسه 1393 109
کوش سرباز سیستان و بلوچستان   دکتر محمد رضا حظیره یزدی 2 دکتر محمد رضا حظیره یزدی مدرسه 4 کلاسه 1393 110
غریب آباد پتکان مهرستان/ آشار سیستان و بلوچستان 111 مهندس شقایق گل محمدی 4 مهندس علی گل محمدی مدرسه 2 کلاسه 1393 111
اسپیتکی سرباز/ مرکزی سیستان و بلوچستان 112 هادی آزادی هادی آزادی مدرسه 3 کلاسه 1394 112
دولت آباد سیب و سوران سیستان و بلوچستان 113 - مهندس طاهره سلیمانی/ مهندس محمد رضا روحی مدرسه 4 کلاسه 1394 113
کلوکان سرباز/ سرکور/ کهیری سیستان و بلوچستان 114 امین پرویزیان منوچهر پرویزیان مدرسه 3 کلاسه 1394 114
کلان سیب و سوران سیستان و بلوچستان 117 عصمت صدر ارحامی دکتر یاوری مدرسه 3 کلاسه 1394 115
کهن مگار مهرستان سیستان و بلوچستان 118 - مهندس محمد رضا مشکاتی مدرسه 3 کلاسه 1394 116
شندان سیب و سوران سیستان و بلوچستان 119 - خانم عظیم زاده مدرسه 3 کلاسه 1394 117
طوفان گزان سیب و سوران سیستان و بلوچستان   ضحی1 رضا اسماعیلی مدرسه 1 کلاسه 1394 118
مانیکوک(هندوانه ای) سیب و سوران سیستان و بلوچستان 123 هوشنگ پارسی حمید پارسی و سهیل افشار مدرسه 1 کلاسه 1394 119
اسلام آباد کنارک سیستان و بلوچستان 124 ایران من اعتلاف برای فردا و اتاق بازرگانی مدرسه 6 کلاسه 1394 120
طبس مسینا درمیان خراسان جنوبی 125 ایران من اعتلاف برای فردا و اتاق بازرگانی مدرسه 6 کلاسه 1394 121
سنجرانی هیرمند سیستان و بلوچستان 126 امام رضا(ع) مهلا فیروز مدرسه 4 کلاسه 1394 122
جهان آباد هیرمند سیستان و بلوچستان 127 عباسعلی محوی دکتر محوی مدرسه 6 کلاسه 1394 123
نصرت آباد/ امام آباد شورو زاهدان سیستان و بلوچستان 129 آزمون بلوچ نیما روشنایی-نهال مطهری- زهرا فرشچی مدرسه 2 کلاسه 1394 124
بمپور/ چاه سر ایرانشهر سیستان و بلوچستان 130 فاطمه سرایی شیرمحمدی خانواده کریمیان مدرسه 2 کلاسه 1394 125
بمپور/ تربیت دامنی ایرانشهر سیستان و بلوچستان 131 سید محمد کریمیان خانواده کریمیان مدرسه 2 کلاسه 1394 126
سفیدک دوربن نصرت آباد سیستان و بلوچستان 132 حسن عندلیب آذر - مدرسه 1 کلاسه 1394 127
نورآباد ایرانشهر سیستان و بلوچستان 133 حسن تقدیسی خانم تقدیسی مدرسه 2 کلاسه 1394 128
چهارشنبه بازار راسک/ پیشین سیستان و بلوچستان 134 گروه قاصدک ایران گروه جوانان قاصدک مدرسه 2 کلاسه 1394 129
اسلام آباد فنوج سیستان و بلوچستان 135 مهندس فیروز هادوی فیروز هادوی مدرسه 2 کلاسه 1394 130
انور آباد فنوج سیستان و بلوچستان 136 مهناز هادوی دکترمهناز بهشتی(هادوی) مدرسه 2 کلاسه 1394 131
گیداری/ مرکزی شادگان خوزستان 137 بانو ملوک رشیقی دکتر مسعود قاسمی مدرسه 3 کلاسه 1394 132
سهراب آباد خاش/ نوک آباد سیستان و بلوچستان 138 دکتر محمد ابریشمی و شیوا موثق پور دکترعلیرضا ابریشمی مدرسه 3 کلاسه 1394 133
رحیم آباد/ پوده چاه نصرت آباد سیستان و بلوچستان 139 حسین تارکی خانم مانوس تارکی(عندلیب آذر) مدرسه 1 کلاسه 1394 134
خوشینه بیرجند خراسان جنوبی 140 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 135
تجنود زیرکوه خراسان جنوبی 141 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 136
رهنیشک بیرجند خراسان جنوبی 142 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 137
کهنه جلگه مانه و سمنگان خراسان شمالی 143 ایران من20 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 1394 138
چاهگاه میلاس لردگان میلاس چهار محال و بختیاری 144 ایران من10 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 4 کلاسه 1394 139
نوترکی اردل چهار محال و بختیاری 145 ایران من11 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 1394 140
ارمند-فارسون لردگان مرکزی چهار محال و بختیاری 146 ایران من9 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 1394 141
دره مولا بازفت کوهرنگ چهار محال و بختیاری 147 ایران من12 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 1394 142
کهورستان/ پنزی بر بندر خمیر هرمزگان 148 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 3 کلاسه 1394 143
دیول جاسک هرمزگان 149 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 3 کلاسه 1394 144
نام نیک/ حق الخواجه میامی/ حسین آباد سمنان 150 ایران من28 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 1394 145
کوشان سراوان سیستان و بلوچستان 151 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 6 کلاسه 1394 146
کوشات قصر کندی سیستان و بلوچستان 152 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 147
مسکوتان فنوج سیستان و بلوچستان 153 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 148
پتکان فنوج سیستان و بلوچستان 154 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 149
فیروزآباد بمپور سیستان و بلوچستان 155 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 150
کورچو قصرقند/ مرکزی سیستان و بلوچستان 156 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 151
احمدآباد ایرانشهر مرکزی سیستان و بلوچستان 157 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 152
مچ رپ سرباز سیستان و بلوچستان 158 ایران من دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 153
میانه کرد آحمد جلفا/ مرکزی آذربایجان شرقی 159 ایران من14 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 1394 154
نمنق جلفا آذربایجان شرقی 160 ایران من15 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 1394 155
اشبتین جلفا آذربایجان شرقی 161 ایران من16 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 156
اروج جلفا آذربایجان شرقی 162 ایران من17 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 157
پهناور جلفا آذربایجان شرقی 163 ایران من18 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 1394 158
نظرکندی جلفا آذربایجان شرقی 164 ایران من19 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 1 کلاسه 1394 159
افشار/ آسمانبلاغی تکاب/ مرکزی آذربایجان غربی 165 ایران من21 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 160
افشار/ تاش کبود تکاب/ مرکزی آذربایجان غربی 166 ایران من22 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 161
ساروق/ چوپلو تکاب/ مرکزی آذربایجان غربی 167 ایران من23 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 162
احمد آباد/ چراغ تپه سفلی تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 168 ایران من24 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 163
سارق/ ترمکچی تکاب/ تخت سلیمان آذربایجان غربی 169 ایران من25 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1394 164
درگیابان میرجاوه سیستان و بلوچستان 170 ایران شهدوست محمد هادی آخوندی مدرسه 3 کلاسه 1394 165
کوه دهک باشت کهکیلویه و بویراحمد 171   نسرین رستگار پیش ساخته 1394 166
سیراب/ سترینگ دیشموک کهکیلویه و بویراحمد 172   دکتر پریسا عارف پیش ساخته 1394 167
کلوکان سیب و سوران سیستان و بلوچستان 173 حاج غلامرضا تقی یاره خانم دکتر تقی یاره مدرسه 2 کلاسه 1394 168
  دلگان سیستان و بلوچستان 174 خانم زهرا کلهر مجید مخبری مدرسه 6 کلاسه 1395 169
چاه گوربک   سیستان و بلوچستان 175 حسن عندلیب آذر مصطفی عندلیب آذر مدرسه 2 کلاسه 1395 170
ترکانی چابهار/ دستیاری سیستان و بلوچستان 176 نازار آقا رضایی مصطفی عندلیب آذر مدرسه 3 کلاسه 1395 171
آلبوعفری جنوبی سوسنگرد خوزستان 182 ایران من32 پدرام سلطانی به نمایتدگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 172
جمیدر سرباز/ مرکزی سیستان و بلوچستان   - خانم فرزانه آذر پژوه مدرسه 3 کلاسه 1395 173
داغلان تاکستان قزوین 210 ایران من26 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 174
گل زور آبیک قزوین 211 ایران من27 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 1395 175
هدف(فرسوده) مهرستان سیستان و بلوچستان 183 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 4 کلاسه 1395 176
نوکجو ب(فرسوده) ایرانشهر/بمپور سیستان و بلوچستان 184 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 177
گورابک(فرسوده) مهرستان/ سراوان سیستان و بلوچستان 185 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 178
بزمان(فرسوده) ایرانشهر سیستان و بلوچستان 186 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 179
احمدآباد(فرسوده) ایرانشهر سیستان و بلوچستان 187 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 180
خندقلو بجنورد خراسان شمالی 188 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 181
سوخلی مانه و سمنگان خراسان شمالی 189 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 182
حیدرآباد راز و جرگلان خراسان شمالی 190 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 183
  دشت گرمه خراسان شمالی 191 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 184
ملک آباد رشتخوار خراسان رضوی 192 ایران من31 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 1395 185
سمیع آباد تربت جام خراسان رضوی 193 ایران من30 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 1395 186
چاه تلخ تنگستان بوشهر 194 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 187
چاه پهن تنگستان بوشهر 195 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 188
پشت پر دشتستان بوشهر 196 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 189
عشایری ریخان2  لرستان 229   پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 190
عشایری ریخان3  لرستان 230   پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 191
عشایری غزال برآفتاب لرستان 231   پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 192
حاجی علیان مرکزی کرمانشاه 197 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 193
انارک ناحیه 2 سر فیروزآباد کرمانشاه 198 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 194
زنگی چقا مرکزی ناحیه 2 کرمانشاه 199 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 195
تراب اسلام آباد غرب کرمانشاه 200 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 196
طهنه ناحیه 2 سر فیروزآباد کرمانشاه 201 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 197
ماهیدشت گوهر آباد کرمانشاه 202 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 198
یاسین بندر پل هرمزگان 203 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 6 کلاسه 1395 199
پالور تنبک هرمزگان 204 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 200
  تل سیاه هرمزگان 205 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 201
  شاه منصوری هرمزگان 206 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 202
  چاه سبز هرمزگان 207 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 203
  بنگالی هرمزگان 208 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 204
حاجی آباد بهاری میمند هرمزگان 209 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 205
ایشانلر گنبد کاووس گلستان 212 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 206
کلاله گنبد کاووس گلستان 213 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 207
آق بند گنبد کاووس گلستان 214 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 208
کلاته درمیان خراسان جنوبی 215 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 209
آویج قائن خراسان جنوبی 216 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 210
خطبه سرا تالش گیلان 217 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 211
  زربیل گیلان 220 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 212
حیاطی تالش گیلان 218 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 213
  زنده کش گیلان 221 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 214
  توعاجل گیلان 219 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 215
حاجی چراغ رامهرمز/ سلطان آباد خوزستان 222 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 216
صندلی کنعان رامهرمز/ مرکزی خوزستان 223 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 2 کلاسه 1395 217
یوبه شادگان/ مرکزی خوزستان 224 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 218
آبراک ایذه خوزستان 225 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 219
ویسیان/ چم انجیر خرم آباد لرستان 226 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 1 کلاسه 1395 220
کاکاوند/ بوربور وسطی خرم آباد لرستان 227 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 1 کلاسه 1395 221
یک برجی ذاغه خرم آباد لرستان 228 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 1 کلاسه 1395 222
مصطفی آباد نظرآباد البرز   همت یاران خانم مقدم و دوستان مدرسه 1 کلاسه 1391 223
تلو کوهرنگ چهار محال و بختیاری   ایران من 13 دکتر سلطانی(اتاق بازرگانی) مدرسه 2 کلاسه 1393 224
شهرک فرهنگیان  قائن خراسان جنوبی   فاطمه زهرا علی فرخ زاد سالن چند منظوره 1395 225
اسد آباد درمیان خراسان جنوبی     آقای حمید صابری مدرسه 9 کلاسه 1395 226
    لرستان     آقای صابری سرویس بهداشتی 3 چشمه 1395 227
احمد آباد شاهرود/ بیارجمند سمنان 232 ایران من29 پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 228
دبیرستان فرهیختگان سبزوار خراسان رضوی 122 زنده یاد مریم صالحی عباس ادیب زاده کارگاه آزمایشگاه 1395 229
تل خرگوشی یاسوج/ دشتروم کهکیلویه و بویراحمد 177 صدیقه حسینی خانم حسینی پیش ساخته 1395 230
سید خدر دهدز خوزستان 239 مهرانگیز فولادگر آقای فیروز آبادی مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته 1395 231
  اسدیه خراسان جنوبی 178 دکتر علی شیرخدا پروین سخندان مدرسه 6 کلاسه 1395 232
یکه صعود پایین راز و جرگلان خراسان شمالی 233   دکتر محمد پور مدرسه 6 کلاسه 1395 233
یکه صعود بالا راز و جرگلان خراسان شمالی 234   دکتر محمد پور مدرسه 6 کلاسه 1395 234
  زربیل گیلان 236 اطهره نجابتی اطهره نجابتی مدرسه 2 کلاسه 1395 235
نورآباد چشمه زیارت نصرت آباد سیستان و بلوچستان 235 دکتر مسعود جوادی گلناز یزدیان مدرسه 6 کلاسه 1395 236
کورچو قصر قند  سیستان و بلوچستان 238 الف کم میشه زیاد   1395 237
  نو اسفندقه کرمان 240 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 238
  اسماعیلیه کرمان 241 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 239
ساردونیه باغعلی شیر کرمان 242 ایران من پدرام سلطانی به نمایندگی از کلیه نیکوکاران مدرسه 3 کلاسه 1395 240
خارستان میرجاوه سیستان و بلوچستان 181 خانم مریم قویدل - خانم مژگان مکوندی مدرسه 3 کلاسه 1395 241
حسین صفدر هیرمند سیستان و بلوچستان 179 شهرزاد خانم شهرزاد جهان تیغی مدرسه 4 کلاسه 1395 243
سید جاسم اندیمشک خوزستان موسسه رویا مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 1395 244
اندیمشک خوزستان موسسه رویا مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 1395 245
آیرقایه راز و جرگلان خراسان شمالی آیرقایه کمپین آیرقایه توسط اتاق بازرگانی اضاقه کردن یک کلاسه 1395 246
عباس آباد نصرت آباد سیستان و بلوچستان سهراب سپهری علی محمد فراتی تکمیل مدرسه یک کلاسه 1395 247
سرخ کلوت نیک شهر سیستان و بلوچستان نسرین حکیم اغلو خانم معصومه پارسی مدرسه دو کلاسه 1395 248
دهکهان کهنوج کرمان فاطمه‌ها کمپین فاطمه‌ها توسعه کتابخانه 1395 249
لوک عشق‌آباد طبس خراسان جنوبی دکتر نسرین نصیری طوسی خانم دکتر اسلامی مدرسه 2 کلاسه 1396 250
مارگون تنگ ساحلی جوکار کهکیلویه و بویر احمد دکتر پریسا عارف 2 خانم دکتر پریسا عارف مدرسه 1 کلاسه پیش ساخته 1396 251
یکه سعود راز و جرگلان خراسان شمالی موسسه خیریه بچه‌های سیب سرخ خانم بهار ابوترابیان مدرسه 1 کلاسه 1396 252
یکه سعود پایین راز و جرگلان خراسان شمالی شهید محمد حدادزاده آقای امیرحسین حدادزاده مدرسه 6 کلاسه 1396 253
سورک جاسک هرمزگان محمد حسین صفدر عضدی خانم فاطمه صفدر عضدی مدرسه 3 کلاسه 1396 254

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید